TechSavo – Pk-yritysten kestävä kasvu ja uudistuminen

Hankesuunnitelma

Tervetuloa tutustumaan TechSavo-hankkeeseemme. Hankkeemme tarjoaa Pohjois-Savossa ja Pieksämäellä. Hankkeen kohderyhmiä ovat alueen teknologiateollisuuden sekä puu- ja rakennustuotealan yritykset sekä niille palveluja tuottavat pk-yritykset. Tarjoamme yrityksille paljon hyödyllistä tietoa ja tukea liiketoiminnan kehittämiseen. Esittelemme uusia kasvumahdollisuuksia webinaareissa ja seminaareissa sekä testaamme uusia liiketoimintamalleja TKI-työpajoissa. Tuemme myös yritysten kansainvälistymistä hyödyntäen eri sidosryhmien järjestämiä kv-tapahtumia ja kv-messuja. Hankkeen tuloksena pk-yritysten kansainvälistyminen etenee, yrityskentän kilpailukyky paranee ja pk-yritykset ovat paremmin varautuneet teknologia- ja toimintaympäristön murroksen aiheuttamiin muutoksiin erityisesti digitaalisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyen. Yritysten liiketoiminnan kokonaisvaltaisen kehittymisen seurauksena pitkällä aikavälillä alueen teknologiateollisuusyritysten liikevaihto ja vientitulot kasvavat ja yritykset voivat työllistää uusia työntekijöitä. Hankkeen kärkiteemat ovat: 1. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden aktivointi. 2. Yritysten kasvun ja uudistumisen edistäminen ja aktivointi 3. Kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän edistäminen. 4. Tuotelähtöisten toimintamallien laajentaminen palvelukokonaisuudeksi. 5. Tiedolla johtamisen menetelmät ja analytiikka tuottavuuden kehittämisen apuna. 6. Verkostoitumisen ja yhteistyön edistäminen yritysten ja lisäarvoa tuottavien eri sidosryhmien kanssa. 7. Kansainvälistymisen edistäminen 8. Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen Liity mukaan hankkeeseemme ja kehitä yritystoimintaasi uudelle tasolle! Olkaa rohkeasti yhteydessä!

Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen

Työpaketit

TP1 Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden aktivointi
Aktivoidaan pk-yritysten investointi-, innovointi-, tuotantoprosessien- ja uusien teknologioiden
kehittämistä ja käyttöönottoa. Tavoitteena 40 yrityshankkeen valmistelua.
TP2 Yritysten kasvun ja uudistumisen edistäminen ja aktivointi
Autamme liiketoimintamallien kehittämisessä ja toimeenpanossa. Esitellään uusia kasvumahdollisuuksia mm. webinaareissa ja seminaareissa sekä testataan uusia liiketoimintamalleja TKI -työpajoissa.
Tuottavuuden kehitys ja uusien teknologioiden hyödyntäminen yritysten toiminnassa mm.
automaatiota, robotiikkaa, digitalisaatiota ja materiaalia lisäävää valmistusta hyödyntämällä.
Järjestetään yrityksille yhteisosasto/messuosallistuminen Tampereen alihankintamessuille kolmena vuotena sekä energiamessuille 2024.
TP3 Kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän edistäminen.
Yritysten kehittämisessä painotetaan kestävään kehitykseen painottuvia investointeja ja
TKI-hankkeita. Myös tuotantotilojen energiansäästömahdollisuuksia selvitetään. Tavoitteena,
että valtaosassa yritysten kehittämishankkeissa on huomioitu kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän edistäminen.
TP4Tuotelähtöisten toimintamallien laajentaminen palvelukokonaisuudeksi.
Markkinoiden muutos tuotekeskeisyydestä palvelukeskeisyyteen korostaa asiakasarvon
tuottamista tuotteen elinkaaren aikana yhteistyössä asiakkaan kanssa. Lisäksi kestävä kehitys
vaikuttaa tarpeeseen uudistaa tuotekehityksen prosesseja ja menetelmiä. Tarvitaan aktivointia ja työpajoja motivoimaan yrityksiä uudistamaan omia liiketoimintamalleja ja työtapoja vastaamaan
tähän servitisaationa tunnetun kehityskulun haasteisiin.
Yritysten kanssa suunnitellaan tarjoaman monipuolistamisen mahdollisuuksia painottaen
palvelukonseptien kehittämistä, sisällyttäen toimenpiteitä mm. yritysten kehittämishankkeisiin.
TP5Tiedolla johtamisen menetelmät ja analytiikka tuottavuuden kehittämisen apuna
Yrityksillä on tarve mm. tuotannosta kerättävän tiedon jalostamiseksi päätöksenteon tueksi.
Lisäksi, teollinen internet mahdollistaa lisäämään kerättävän datan määrää johtamisen avuksi.
Syvennetään analytiikka-työkalujen osaamista ja osoittaa niiden hyödyntämispotentiaali yrityksille. Näitä teemoja sisällytetään erityisesti webinaarien, seminaarien ja työpajojen sisältöihin
TP6Verkostoitumisen ja yhteistyön edistäminen yritysten ja lisäarvoa tuottavien eri sidosryhmien
kanssa.
Etsitään ja yhdistetään aktiivisesti yritysten tarpeisiin liittyviä tahoja, mm. asiantuntijoita, kouluttajia, kehittäjiä niin, että yritykset saavat nopeasti tarvitsemaansa apua ja ratkaisuja
TP7Kansainvälistymisen edistäminen
Edistämme ja tuemme yritysten kansainvälistymistä yrityskohtaisten kehittämishankkeiden
kautta sekä hyödyntäen eri sidosryhmien järjestämiä kv- tapahtumia. Järjestämme yritysryhmälle 2-3 teknisen alan messumatkaa ulkomaille. Pitkän aikavälin tavoitteena on
rakentaa pohjaa alueen pk-yritysten viennin kasvulle.
Geopoliittisen tilanteen seuranta yritysten toimintaympäristöön ja reagointi tilanteen mukaan
TP8Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen
Saatavuuden edistäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (mm. koulutusorganisaatiot,
te- toimisto, hankkeet). Kenttätyöllä autetaan löytämään tehokkaat väylät työvoiman rekrytointiin
sekä rekry- ja täsmäkoulutuksiin. Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestetään nuorille opiskelijoille työelämään tutustumistapahtumia sekä tiedotetaan teknologia-alan mahdollisuuksista ammattia miettiville nuorille, opiskelijoille sekä alaa vaihtaville.

 

Hankkeen rahoittajat

media_7-viestinta_viestintamateriaalit_tunnus_psl_tunnusrgb1200px
MicrosoftTeams-image-2
cropped-TechSavo-logo_ilman-taustaa